Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Upprättad 23.8.2013


Kombinerat registerbeskrivnings- och informationsdokument
10 och 24 § i personuppgiftslagen (523/1999)

 

Registeransvarig
Timapuu Oy Marttila
Verkkotehtaankatu 12
95420 Torneå
016-446200
info(at)timapuu.fi

 

Kontaktperson
Timapuu Oy Marttila
Timo Marttila
Verkkotehtaankatu 12
95420 Torneå
0400-698198
fornamn.efternamn(at)timapuu.fi

 

Registrets namn
Timapuu Oy Marttilas kunddatabas

 

Registrets syfte
Kontaktmöjligheter och skötsel av kundrelationer i kundservicesyften. Direktmarknadsföring då kunden inte har förbjudit detta.

 

Registrets datainnehåll
Kundens kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) samt uppgift om huruvida kunden har godkänt/förbjudit marknadsföring.

 

Källor
Uppgifter som kunden har meddelat

 

Överlåtelse och överföring av uppgifter
Uppgifterna överlåts inte åt någon annan än myndigheter i enlighet med lagstiftningen.
Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

 

Rätt att använda registret
Endast de personer som är anställda av Timapuu Oy Marttila och som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete har behörighet till registret.

 

Rätt till insyn och genomförande av den
Var och en har rätt att kontrollera sina egna uppgifter. Begäran om insyn ska skickas skriftligen till den registeransvariga. Begäran om insyn ska ställas till registrets kontaktperson.

 

Rättelse av uppgifter
Var och en har rätt att begära rättelse av sina uppgifter som finns i registret. Begäran om rättelse bör göras skriftligen och tillräckligt specificerat. Begäran om rättelse ska ställas till registrets kontaktperson.

 

Förbudsrätt
Kunden har rätt att förbjuda den registeransvarige att använda uppgifter som gäller honom eller henne för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direkt reklam. Förbudet kan när som helst aktiveras eller avbrytas genom ett skriftligt meddelande till den registeransvariga.